بازرسی کالا

در حال حاظر در  تجارت بین المللی تایید یک کالا  از نظر کمیت، کیفیت و بسته بندی جهت حمل و نقل قبل از ارسال از کشور صادر کننده  تحت ضوابط خاص و نیز شرایط حاکمیتی در راستای حصول و اطمینان از صحت آن بر اساس  قراردادهای فی ما بین خریدار و فروشنده توسط موسسات بازرسی بخش خصوصی با کنترل و نظارت سازمان های دولتی قرار می گیرد.lotuc-cert-01

امر کنترل و نظارت و تایید تبینی بر صحت کالای سفارش داده شده از سوی مشتری بر اساس قرارداد خرید را بازرسی قبل از حمل (Pre-SHIPMENT INSPECTION) می نامند.

به عبارت دیگر بازرسی قبل از حمل فعالیتی است که یک موسسه مستقیما توسط یک وارد کننده (سازمان دولتی،شرکت یا شخص) یا توسط کشور وارد کننده جهت کنترل مشخصات اختصاص کالا به کار گمارده می شود.

تعریف بازرسی فنی : مطابق استاندارد ایران –ایزو ۹۰۰۰ (سال ۱۳۸۷)، ارزیابی انطباق از طریق مشاهده و قضاوت همراه با اندازه گیری، آزمایش یا مقایسه با شاخص، هر کدام که مقتضی باشد را بازرسی فنی کالا گویند.

تعریف بازرسی پیش از حمل کالا عبارت است از :

مطابق روش اجرایی ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی سازمان ملی استاندارد ایران (ویرایش سوم)، بازرسی پیش از حمل یکی از روش های ارزیابی انطباق کالا است که در مبدا (قبل از حمل کالا) توسط یکی از شرکتهای بازرسی تاییدصلاحیت شده در حوزه و دامنه فعالیت متناسب با بازرسی محموله موردنظر انجام می شود.

این بازرسی برای حصول اطمینان از انطباق محموله وارداتی با استانداردها، ضوابط یا مشخصات فنی مورد قبول سازمان ملی استاندارد ایران، با ارایه اسناد خرید کالا از طرف واردکننده به شرکت بازرسی صورت می گیرد. شرکت بازرسی نیز با رعایت مفاد این روش اجرایی و کلیه الزامات مندرج در استانداردهای ملی و بین المللی قابل قبول نسبت به ارزیابی انطباق کالا و صدور گواهینامه بازرسی (COI) برای محموله مزبور اقدام می نماید.( COI=Certificate of Inspection)

بازرسی قبل از حمل می تواند شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد:

  • بازرسی کمی و/ یا کیفی کالا
  • تصدیق قیمت کالا
  • بازرسی وضعیت بسته بندی و نشانه گذاری محموله
  • بازرسی کانتینر و سایر وسایل حمل و نقل
  • نظارت بر بارگیری یا تخلیه کالا
  • نمونه گیری
  • آنالیز آزمایشگاهی یا آزمونهای دیگر
  • بررسی و ممیزی
  • ارایه خدمات ویژه درصورت لزوم بر اساس توافق سازمان بازرسی کننده با مشتری از جمله :

 – تضمین های کمی و کیفی در شرایط خاص

 – کالیبراسیون و اندازه گیری

 – تأمین کارشناسان واجد صلاحیت و دیگر کارکنان مورد نیاز

 – نظارت بر برنامه های کامل پروژه صنعتی شامل مشاوره ، نظارت بر اجرا و گزارش پیشرفت کار

 – خدمات مشاوره در حدود و دامنه بازرسی

* بازرسی می تواند طبق سفارش بازرسی در محل تولید ، بسته بندی ، انبار فروشنده ، گمرک یا بندر مبداء ، گمرک یا بندر مقصد و یا محل نصب و استفاده باشد.