تهران -خیابان دستگردی یا ظفر (از طرف مدرس شمال) -نرسیده به خیابان نفت شمالی – انتهای خیابان تخارستان – خیابان نیل – خیابان پیروز شرقی – کوچه سینا – روبروی مدرسه بهار نو – پلاک ۱۱

lotuscert-6